Historie sboru

První přistěhovalí evangelíci se shromažďovali koncem 19.století v Klatovech. To však k založení sboru v této diasporní oblasti nestačilo. Sbor vzniká až z přestupového hnutí po r.1918. Dne 6.7.1921 promluvil z balkonu radnice v Přešticích k velikému shromáždění plzeňský farář Ebenezer Otter „O Husově významu a o smyslu české reformace“, 23.10.1921 se pak konaly v Přešticích první evangelické bohoslužby za účasti 60 osob. Přistoupilo i mnoho lidí v širokém okolí, proto byl do Přeštic povolán samostatný farář Karel Hájek, za jehož působení se staly Přeštice sborem farním (1923).

Protože však sbor neměl ani kostel ani faru, odchází farář Karel Hájek i jeho nástupce vikář Zdeněk Somolík brzy jinam. Od roku 1930 se Přeštice staly kazatelskou stanicí merklínského sboru. Poněvadž však na vzrůstající práci ve sboru jeden duchovní nestačil, byl od 1.9.1935 povolán do Přeštic diakon Josef Francouz, který začal usilovat o stavbu nové modlitebny. Pro nepochopení merklínského staršovstva však r.1941 odchází, nicméně se brzy na popud seniora Ottera vrací a podniká kroky k osamostatnění sboru. Od 1.6.1946 jsou Přeštice samostatným sborem. Byly  též založeny kazatelské stanice v Dobřanech a Nýrsku.

 

V roce 1948 byla zakoupena synagoga se sborovým domem a budovy byly ihned adaptovány. V takto vzniklé modlitebně byla ještě v r.1951 postavena galerie pro varhany, které faráři Francouzovi daroval katolický kněz z pohraničí. V té době měl sbor necelých 500 členů.

 

Po 30 letech obětavé práce v přeštickém sboru odešel farář Josef Francouz do důchodu. Od 1.1.1969 nastoupil jako nový farář sboru Jan Šoltész. Protože ve sboru nebyl volný služební byt, dojížděl z Plzně.

V rámci přestavby města bylo sboru sděleno, že kostel i sborový dům v Přešticích budou zbourány. Přes veškerou snahu se tento záměr nepodařilo změnit. Sboru nebyla poskytnuta žádná náhradní budova. Proto sbor zakoupil rodinný dům v Přešticích č.p.557 v blízkosti vlakového nádraží za částku, kterou sbor získal po obtížných jednáních jako náhradu za demolované budovy.V přízemí zakoupené budovy byla zřízena modlitebna. Od 17.3.1974 se již konaly bohoslužby v tomto sborovém domě.

Roku 1978 odchází farář Šoltész do Plzně a administrací sboru je pověřen farář Jiří Pumr, následně Jan Šoltész. Do uvolněného bytu ve sborovém domě, ve kterém do té doby bydleli ještě původní nájemníci, se v roce 1985 přistěhovali manželé Jendelovi. Pavel Jendele působil jako správce sborového domu a v roce 1986 byl zvolen kurátorem sboru. Poté (r.1991) byl ustanoven za diakona sboru.

(Podle  „Církev v proměnách času“, díl I a II, Kalich, Praha 1969 a 2002)

Od 1.9.2003 byl zvolen za faráře v přeštickém sboru Jan Satke. Současně začal spravovat také evangelický sbor v Merklíně. Od 1.1.2010 došlo k rozdělení tohoto „sousboří“ přeštického a merklínského sboru a farář Jan Satke se stal plnočasovým kazatelem sboru v Přešticích.

Současný počet členů sboru je 81. Správním orgánem farního sboru Českobratrské církve evangelické je staršovstvo. Jeho hlavním posláním podle Církevních řádů a zřízení ČCE je „osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru“. V jeho čele stojí kurátor. V přeštickém sboru je jím Ing. Mirija Francouz.

O životě sboru jsou bratři a sestry informováni prostřednictvím sborových dopisů.

Do budoucnosti hledíme s důvěrou, protože věříme, že náš Pán si své dílo povede dál. Jako sbor se nechceme uzavírat, chceme využívat naše obdarování ke službě druhým. Zároveň chceme usilovat o zdravé společenství a misijně působit ve svém okolí. S tímto výhledem plánujeme postavení nové modlitebny.

Comments are closed.